Сучасна технологія навчання спеціалістів вузами

  • Н. Григор’єва
  • В. Шабайкович
Ключові слова: technology, process, learning, quality, method, method, purpose, structure, forms of training

Анотація

The possibility of raising the level of training of specialists by the ordered set and sequence of methods, methods and processes of teaching technology is considered. It describes its essence and structure, characteristics, basic and broad content, the specified components of the base, organization and forms of training.

Посилання

Шабайкович В.А. Імітація боротьби за якість вищої освіти [Текст] / В.А. Шабайкович // Стандартизація, сертифікація, якість. -2015. -№3. - С. 43-51.

Шабайкович В.А. «Перли якості вищої освіти в Україні [Текст] / В.А. Шабайкович // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2016.- №2. - С. 51-56.

Реформа вищої освіти. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reform/62047/

Кларин М.В. Технология обучения: идеал и реальность [Текст] / М.В. Кларин - Рига: Эксперимент. - 1999. - 180 с.

Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: наук. Метод [Текст]. Зб./Упорядники Н.І Бугай. -Вид.5. Запоріжжя: ПП «ААТандем». 2008.

Программа устойчивого развития на период после 2015 года [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https:// https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/— relconf/documentS meetingdocument/wcms_221646.pdf

Шабайкович В.А. Чергова імітація бурхливої дія-льності по підвищенню якості навчання в середній школі [Текст] / В.А. Шабайкович // Стандартизація, сертифікація, якість. -2016. - №6. -С. 43-51.

Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання [Текст] / І.В. Родигіна -X.: Вид. група «Основа». -2005.

Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ [Текст] / В.Ю.Стрельніков, І.Г. Брітченко - Полтава: ПУЕТ, 2013.-309 с.

Крикавський Є. Логістичне управління: підручник [Текст] / Є. Крикавський - Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 2005. - 684 с.
Опубліковано
2020-02-02
Як цитувати
Григор’єва, Н., & Шабайкович, В. (2020). Сучасна технологія навчання спеціалістів вузами. Технічні вісті, (49, 50), 89-92. вилучено із http://technicalnews.net.ua/index.php/tn/article/view/18
Розділ
Трибуна освіти