Використання інформаційно-освітнього середовища для формування професійно-педагогічної мобільності майбутніх викладачів в умовах магістратури

  • О. Ієвлєв
  • В. Дубук
Ключові слова: informational-education medium, informaton system, virtual education medium, professional-pedagogical mobility, Master's study

Анотація

The features of using of informational-education medium for forming the professional-pedagogical mobility of future teachers in conditions of Master's study are investigated in the paper. The approaches for structuring of informational-education medium, information interchange in the chain «student-teacher» with using of virtual medium and features of forming of professional-pedagogical mobility of student by means of information systems of informational-education medium are analysed. The future investigations will be devoted to the research of state of forming of professional-pedagogical mobility of students of high educational establishment in conditions of Master's study.

Посилання

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-УІІ [Електронний ресурс] // Відомості Верховної
Ради (BBP), 2014, № 37-38, ст.2004). Url: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/en/1556-18 (дата звернення: 18.06.2019).

Артюхина А. И. Образовательная среда высшего учебного заведения как педагогический феномен (на материале проектирования образовательной среды медицинского университета): автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.0.08. Волгоград, 2007. 40 с.

Бахмат Н. В. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу : автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.0.04. Київ, 2017. 39 с.

Братко М. В. Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект /М. В. Братко. Педагогічний процес: теорія і практика. 2015. Вип. 1-2. С. 11-18. Url: http://nbuv.gov.ua/UIRN/pptp 2015 1-2 4 (дата звернення: 01.06.2019).

Віртуальне навчальне середовище / Національний університет «Львівська політехніка». Url: http://lp.edu. ua/virtualne-navchalne-seredovyshche (дата звернення: 11.06. 2019).

Дубук В.І., Коцун В.І. Людино-машинний інтерфейс: Навч.-метод. посіб. у формі брошури для студ. вищих навч. закладів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальн. 121 «Інженерія програмного забезпечен-ня», 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».- Львів: Європейський університет, Львівська філія,2018.70 с.

Iyevlyev Oleksandr. Concept of forming professional and pedagogical mobility of the future lecturer in the master's degree. Обрії: науково-педагогічний журнал. 2018. №2 (47). С. 33 - 36

Інформаційно-освітнє середовище професійно- технічних навчальних закладів: посіб. / Карташова Л. А., Юрженко В. В., Гуралюк А. Г., Липська Л. В., Гуменна Л.

С., Зуєва А. Б., Шулік І. М., Ростока М. Л., Шевченко В. Л. За наук. ред. Лузана П. Г. - Київ: ІПТО НАПН, 2017. 124 с.

Кобися А. П., Кобися В. М. Структура і функції інформаційного освітнього середовища навчального закладу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ-Вінниця. C. 89-93.

Лобач Н. В. Освітнє середовище як засіб формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів. Наукові записки. Вип. 5. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 1. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 42-46.

Макаренко Л. Л. Роль інформаційно-освітнього середовища в процесі формування інформаційної культури // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. - 2012. Вип. 107. С. 102-117. Url: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Nzped_2012_107_17 (дата звернення: 18.06.2019).

Никитина И. В. Проектная деятельность как средство организации образовательной среды : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 2007. 23 с.

Пріма Р. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педа¬гогіка. 2016. № 25. С. 40-45.

Радул В. До уявлень про соціальне середовище вищого навчального закладу. Наукові записки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 131. С. 18-22. [11].

Шахіна І. Ю. Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. Харків : НТУ "ХПІ", 2013. - Вип. 36-37 (40-41). С. 245-255.
Опубліковано
2020-02-02
Як цитувати
Ієвлєв, О., & Дубук, В. (2020). Використання інформаційно-освітнього середовища для формування професійно-педагогічної мобільності майбутніх викладачів в умовах магістратури. Технічні вісті, (49, 50), 93-96. вилучено із http://technicalnews.net.ua/index.php/tn/article/view/19
Розділ
Трибуна освіти