World Template

Наукова біографія головного

редактора часопису

photoАкадемік Академії інженерних наук України, Української академії педагогічних наук, Ньюйоркської академії наук (The New York Science Academy), член Національної Спілки письменників України, доктор технічних наук, професор Національного університету “Львівська політехніка” й Решівського університету (Польща) Василь Чабан відомий український учений, спеціаліст з математичного моделювання в нелінійній електротехніці й електромеханіці, автор біля 500 наук. праць, з них 20 книг; біля 500 художніх творів, з них 6 книг, а також 2 книги на краєзнавчо-історичну тематику, біля 1000 афоризмів, десятків публіцистичних статей і журналістських репортажів. Коло наукових інтересів проф. В. Чабана широке. Його наукові праці стосуються теорій нелінійних електричних, маґнетних і електромаґнетних кіл із скупченими й розподіленими параметрами, теорії електромаґнетного поля в нелінійних ізотропних й анізотропних середовищах, теорії електричних машин і трансформаторів, теорії електромеханічних і електроенеґетичних систем, перетворювальній техніці, динаміці машин, термодинаміці, теорії алґоритмів, штучному інтелекту, природній маґнетній левітації, векторному аналізу, історії науки.
1. У теорії електричних кіл запропоновано ефективний метод формування нелінійних диференціальних рівнянь стану у вузлових координатах, що набере потім в теорії електромеханічних систем принципового значення, а також ориґінальний метод діакоптики в часовій області з використанням запису рівнянь окремих підсхем у вузлових і контурних координатах зокрема. Розроблено дуже важливий метод обчислення допоміжної моделі чутливости, який згодом уможливить будувати теорію алґоритмів аналізу в позосталій електротехніці й електромеханіці на підставі єдиного математичного апарата теорії нелінійних диференціальних рівнянь.
2. Зважаючи на обмежені можливості теорії електричних кіл, учений розробляє теорію електромаґнетних кіл. Водночас створює алґоритми аналізу цих кіл, що охоплює розрахунок перехідних й усталених процесів, статичної стійкости, параметричної чутливости
3. У теорії електромаґнетного поля нелінійних середовищ учений має ряд важливих здобутків. Тут – теорія скін-ефекту, ви-нятково просте розв’язання віддавньої проблеми врахування анізотропних властивостей середовища, виведено функціонал вектор-потенціалу електромаґнетного поля в анізотропному середовищі, що підлягає мінімізації у варіаційних задачах, привнесено координатні перетворення в рівняння поля, що вперше уможливило досліджувати електромаґнетні процеси в області лінійних перетворень, розв’язано проблему граничних вузлів на межі двох середовищ у дискретних рівняннях електромаґнетного поля, розроблено методи обчислення статичних і диференціальних параметрів нелінійного середовища,. Особливо важливим доробком ученого є те, що він уперше розробив теорію алґоритмів, які дають змогу безпосередньо отримати просторово-часовий розподіл векторів і потенціалів електромаґнетного поля на часовому періоді усталеного процесу. Не меншу вагу має і розроблений алґоритм розрахунку параметричної чутливости в теорії поля, як перший у світовій практиці.
4. Учений розробляє стрункий принцип поєднання методів теорій електромаґнетних кіл і електромаґнетного поля, започатковуючи найперспективніший напрямок електротехнічних досліджень. На цій підставі пропонує новий принцип побудови так званих коло-польових математичних моделей електротехнічних пристроїв.
5. Фундаментальні праці проф. В.Чабана з теорії електричних машин і трансформаторів докорінно змінюють обличчя цього важливого розділу електротехнічних досліджень. На підставі розроблених ним теорій електромаґнетних кіл і принципу поєднання методів теорій кіл і поля він пропонує нові принципи побудови математичних моделей цих пристроїв. Диференціальні рівняння пристрою незалежно від його складности та деталізації врахування фізичного процесу записуються в нормальній формі Коші. Усунення процедури обертання матриць коефіцієнтів значно спрощує обчислювальний процес, підвищує точність і, головне, вперше уможливлює аналіз тривалих перехідних процесів. Ученим уперше запропоновано принцип побудови динамічних польових математичних моделей електротехнічних пристроїв, обмотки яких заживлені в режимі заданих напруг, а не струмів, як це було загальноприйнято. У цих моделях струми належать до числа невідомих, як це є насправді. Розв’язання цієї важливої проб-леми потребувало ускладнення розрахункових рівнянь поля за рахунок введення нових доданків. Для всіх видів математичних моделей: колових, коло-польових, польових, учений розробив теорію єдиних алґоритмів ана-лізу перехідних і усталених процесів, розрахунку статичної стійкости та параметричної чутливости. Зауважимо, що розв’язання подібної задачі в електромеханіці, за наявности рівнянь руху, до недавна здавалося нездійсненним.
6. Щодо пристроїв перетворювальної техніки, то тут розроблено моделі одно- й трифазних перетворювачів, електромашинних каскадів, машин з тиристорними перетворювачами тощо. Вентильна дія в цих моделях здійснюється лоґічними операціями. Започатковано розробку коло-польових і польових математичних моделей нового покоління тиристорних перетворювачів на підставі диференціальних рівнянь електромаґнетного й температурного полів
7. Маючи в арсеналі сучасні колові й коло-польові математичні моделі електротехнічних пристроїв, учений створює струнку теорію електромеханічних і автономних електроенерґетичних систем. Рівняння електромаґнетного стану формуються за методами вузлових напруг, змінних стану, контурних струмів, діакоптики. Рівняння механічного стану використовуються в двох видах як рівняння Лаґранжа другого роду і як рівняння в частинних просторових похідних. Важливе тут і те, що вперше передбачено розра-хунок комутаційних станів при стрибкоподібних змінах струмів в електричних обмотках. Розроблено теорію єдиних алґоритмів аналізу перехідних і усталених процесів, статичної стійкости й параметричної чутливости названих систем.
8. Виходячи з методу допоміжної моделі чутливости, Вчений привносить у динаміку машин методи прискореного пошуку вимушених періодичних станів, розрахунку статичної стійкости й параметричної чутливости теж.
9. У задачах термодинаміки вчений розробляє методи прискореного пошуку вимушених періодичних станів температурних полів у тонких пластинах при дії лазерного опромінювання й значну увагу приділяє просторовим задачам електродинаміки з взаємовпливом електромаґнетизму й температури.
10. Гордістю української науки є відкриття талановитим українським ученим В. Козорізом природної маґнетної левітації в надпровідних системах, яку на перших порах заперечував майже весь науковий світ. Ефект Козоріза – це ворота в новітні технолоґії XXI сторіччя. Проф. В.Чабану пощастило підтвердити цей ефект на підставі загальної теорії електромаґнетного поля і просимулювати теоретичні результати.
11. У доробку вченого принцип навчання штучних нейронних мереж на підставі досконалих математичних моделей у ролі supervizor’a.
12. Виходячи з допоміжної моделі чутливости опрацьовано теорію алґоритмів аналізу фізичних систем, які уможливили на основі схожого математичного апарату реалізувати в часовій області розрахунок перехідних і усталених процесів, статичної стійкости й параметричної чутливости.
13. Учений одержує важливі результати в електродинаміці рухомих нелінійних середовищ. Зокрема розв’язано проблему крайових умов на межі двох рухомих середовищ у неперервному й дискретному просторі, одержано нові результати в енерґетичних перетвореннях у полі, сформульовано крайову задачу в теорії рухомих нелінійних середовищ, розроблено теорію не тільки перехідних, але періодичних у часі процесів. Одержано деякі математичні результати, що проливають світло на поняття енерґії і коенерґії в теорії нелінійних фізичних систем.
14. І, накінець, започатковано універсальний енерґетичний принцип побудови інтердисциплінарної теорії математичного моделювання, інваріантної до розв’язуваних задач різної фізичної природи, що потрібного спеціалістам, працюючим на стику різних наук.
Не можна не відзначити й ту велику працю, яку Вчений вкладає у редагування першого україномовного наукового журнала “Технічні вісті”, заснованого в 1925 р. Йому вдалось не тільки відновити його, але й створити журнал нового типу, який освітлює не тільки наукові, освітянські проблеми, але й історичні, філософські, мистецькі, тощо. Нелегку працю, вчений вкладає в проведення щорічних Міжнародних шкіл з математичного моделювання AMSE-UA в Криму.
Унікальним творчим доробком ученого слід вважати перший в Україні “Анґло-український електротехнічний словник” на 11000 термінів, а також перший в Україні оригінальний повний курс “Теоретична електротехніка” (Львів, 1998).
Наукові моноґрафії
1. Чабан В. Основы теории переходных процессов электромашинных систем. – Львов : Вища шк.,1980. – 199 с.
2. Чабан В. Методы анализа электромеханических систем. – Львов : Вища шк., 1985. – 192 с.
3. Чабан В. Методи нелінійної електротехніки. – Львів : Світ, 1990. – 168 с.
4. Чабан В. Математичне моделювання електромаґнетних процесів. – К.: НМК ВО, 1992. – 390 с.
5. Чабан В. Математичне моделювання електромеханічних процесів. – Львів, 1997. – 344 с.
6. Чабан В. Електромаґнетне поле. – Л. : Вид-во Тараса Сороки, 2006. – 394 с.
7. Чабан В. Математичне моделювання в електротехніці. – Л. : Вид-во Тараса Сороки, 2010. – 510 с.
8. Чабан В., Лишук В. Математична модель вузла живлення асинхронних машин. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 116 с.
Дидактичні книги
9. Чабан В. Електромагнітне поле в нелінійному середовищі. – К. : УМК ВО, 1989. – 60 с.
10. Чабан В. Електротехніка. Електричні машини й трансформатори. – Луцьк ; Л., 1998. – 108 с.
11. Чабан В. Анґло-український електротехнічний словник, 11 тис. термінів. – Л., 1995 – 255 с.
12. Czaban W. Elektrotechnika. Maszyny elektryczne i transformatory. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 1999. – 118 s.
13. 3Czaban W. Podstawy fizyczne elektrotechnki. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2000. – 82 s.
14. Чабан В. Чиcельнi методи. – Л., 2001. – 186 с.
15.Чабан В. Теоретична електротехніка. – Л., 2002. – 340 с.
16. Чабан В. Електротехніка : навч. посіб. – Л.: Фенікс, 2002. – 296 с.
17. Czaban W. Nowoczesne metody numeryczne. – Rzeszow : Wyd-wo Uniw. Rzeszowskiego, 2003. – 192 s.
18. Чабан В. Електромаґнетні кола : навч. посіб. – Л., 2006. – 228 с.
19. Теоретична електротехніка. Поле : навч. посіб. – Л. : Вид-во Тараса Сороки, 2008. – 182 с.
20. Чабан В. Електротехніка (видання друге, доповнене): навч. посіб. – Луцьк-Львів, 2012. – 252 с.
Гуманістичні книги
21. Чабан В. Сюрреалістична новела. – Л. : Кобзар, 1997. – 102 с.
22. Чабан В. 222 надреальні короткі історії. – Л. : Кобзар, 2002. – 102 с.
23. Чабан В. Маначинський М. Загорів. – Л. : Кобзар, 2003. – 150 с.
24. Чабан В. 111 надреальних історій. – Л. : Кобзар, 2004. – 116 с.
25. Чабан В. Маначинський М. Отча земля Загорів. – Л. : Кобзар, 2004. – 216 с.
26. Чабан В. Розп'яте сонце. – Л. : Вид-во Тараса Сороки, 2008. – 144 с.
27. Чабан В. Світ кохання дружини. – Зорана, 2010. – 72 с.
28. Чабан В. 1000 блискавок. – Вид-во Тараса Сороки, 2010. – 48 с.
Прізвище проф. В.Чабана знане й шановане в світі. Його біоґрафію і творчі здобутки засвідчують енциклопедичні видання: вітчизняні – "Енциклопедія сучасної України (ЕСУ)", "Українська журналістика в іменах", довідники "Львівські письменники", "Видатні львів'яни", американське – Marquis "Who is who in the world" за 1999–2002 рр., анґлійське – "Outstanding People of 20th Century" за 1999–2002 рр., "Outstanding Schoоlars of the 20th Century" за 2000 р. Міжнародний біоґрафічний центр Кембріджа вирізняє його нагородою "The 20th Century Award for Achivement", номінує його людиною 2000/2001, 2007 рр. "International Man of the Year for 2000/2001", "Man of the Year – 2007". Американський біоґрафічний інститут у 2002 р. нагородив проф. В.Чабана По-чесною американською медаллю "Americian Medal of Honor", а в 2004 р. – Міжнародним призом миру "International peace prize". За рейтинґом 2007-2008 рр. проф. В. Чабана внесено до Міжнародної енциклопедії визначних умів 21-го століття "Great Minds of the 21st Century", а останнім часом – до Міжнародної енциклопедії "Key of Professional Success”.